Informace z 29. Sněmu (29. 6. 2016)

Ve středu 29. června 2016 se konal 29. Sněm SUUK, na jehož programu byly dva věcné body: informace z koncepční pracovní skupiny a především volba orgánů SUUK pro správní rok 2016/2017. Sněmu se účastnilo 19 z 36 Delegátů, tj. minimální počet pro usnášeníschopnost.

Předseda Jiří Pilip na úvod jménem Rady předal jmenování čestným členem Slavenu Elčićovi, který SUUK vedl v letech 2009 až 2011. Stal se tak třetím čestným členem SUUK.

V rámci vlastního jednání Delegát za PříFuk upozornil, že Sněm byl v rozporu s čl. 16 odst. 3 Stanov svolán později než 21 dní před koncem správního roku. Konání Sněmu však nikdo nezpochybnil.

V rámci informací z koncepční pracovní skupiny zazněly výstupy na základě zadání dubnové Ideové konference a následného 28. Sněmu. Pracovní skupina se usnesla na následujících bodech: 1) Způsob volby a rozdělení kompetencí orgánů SUUK budou zachovány podle stávajícího modelu. 2) Fyzické členství v SUUK nemá význam, a proto se prakticky zruší (bude vázáno pouze na výkon některé z volených funkcí v SUUK). 3) Zavede se paritní zastoupení Delegátů podle fakult, tzn., že se vytvoří kurie podle fakultní příslušnosti členských spolků (až 17 fakultních kurií a jedna nadfakultní) a spolky v dané kurii si budou svoje Delegáty. Cílem je jednak snížit kvorum, zároveň také zabránit převaze některých fakult nad jinými. Sněm se usnesl, že každá kurie bude mít pouze jednoho Delegáta. Zároveň padlo doporučení, aby pracovní skupina pečlivě promyslela otázku účinnosti opatření týkajícího se ustavení Delegátů podle nového modelu. Výstupy pracovní skupiny by posléze měly být přetaveny do návrhu úpravy Stanov, který by měl být předložen říjnovému Sněmu.

Pokud jde o volbu Předsedy, předem se přihlásil pouze jediný kandidát, dosavadní Radní Daniel Mencl (FF). Na místě byla podána doplňující nominace: Jan Kubeš (Delegát za Všehrd) nominoval Anetu Doušovou (PF). Proti dodatečné nominaci nezazněly námitky, a tudíž byla shledána přípustnou. Kandidáti se posléze prezentovali v pořadí podle navržení, načež proběhla diskuze. Samotná volba ovšem neproběhla, neboť jeden Zástupce delegáta odmítl převzít hlasovací lístek, což je třeba při tajné volbě považovat za neúčast při hlasování, čímž klesl počet hlasujících Delegátů na 18; Sněm se tedy stal neusnášeníschopným. Náhradní Sněm bude svolán bez zbytečných průtahů na termín na začátku září 2016.

Vzhledem k tomu, že SUUK jako právnická osoba nemůže existovat bez příslušných orgánů, zůstávají orgány SUUK, tj. Rada a Kontrolní komise, v dosavadním složení, a to do nejbližšího Sněmu. Od 1. července 2016 působí členové těchto orgánů tzv. v demisi.