O Unii

Preambule Stanov SUUK: "Studentská unie Univerzity Karlovy, z. s., je nezávislý a dobrovolný spolek fyzických a právnických osob, jakož i neformálních uskupení studentů Univerzity Karlovy, který vznikl za účelem navazování vzájemné komunikace a spolupráce a posilování pocitu sounáležitosti napříč akademickou půdou Univerzity Karlovy. Chce sloužit jako platforma, která volně umožní vzájemnou spolupráci, rozvoj a hájení zájmů všech studentů, spolků i neformálních uskupení působících na Univerzitě Karlově, kteří o to projeví zájem; nečiní si však nárok na to, že je všechny zastupuje. Studentská unie Univerzity Karlovy, z. s., ctí demokratické zásady a vystupuje vždy pouze jménem svým a svých členů."


Historie

Studentská unie Univerzity Karlovy (oficiální zkratka SUUK) vznikla v r. 2008 na základě pozorování fungování tzv. studentských parlamentů v Polsku a Slovinsku. Původní iniciativa měla za cíl rozšířit již fungující spolupráci několika spolků na různých projektech a vytvořit stálou základnu pro spolupráci a zároveň organizaci, která bude moci být jako nadfakultní spolek přímým partnerem pro Univerzitu Karlovu, bude mít větší finanční možnosti a bude moci budovat určitou společnou univerzitní identitu.

Zakládajícími spolky byly Studentská rada FF UK, která stála v čele přípravného výboru, Spolek Matfyzák, Spolek mediků českých, SIMS, SISS a Humanitní klub mediků.

Mezi významné aktivity, které přispěly k jejímu rychlému rozvoji, patří zejména dotažení původního projektu Studentské sklepy, tj. založení studentského klubu v do té doby nevyužívaných sklepních prostorách v budově Celetná 20; dále série diskuzí a aktivit platformy Inventura demokracie; a také dnes již tradiční Jarmark studentů, který slouží jako studentské zahájení akademického roku.

SUUK se v průběhu svojí existence potýkala s řadou problémů a je tomu tak dodnes, netřeba však pochybovat, že její činnost výraznou měrou přispěla ke kultivaci a rozvoji studentského prostředí na nejstarší a největší české univerzitě.

Role SUUK

SUUK má být primárně spolkovým partnerem pro Univerzitu Karlovu, její vedení, Akademický senát UK a nefakultní součásti UK, jako jsou např. Koleje a menzy nebo Informační, poradenské a sociální centrum UK, případně i pro studentské unie z jiných vysokých škol. Měla by zprostředkovávat kontakt studentských spolků s těmito institucemi. Zároveň má sloužit jako kontaktní místo pro studentské spolky i aktivní studenty a platforma pro výměnu zkušeností z oblasti studentských aktivit. K tomu slouží jak pravidelná formální i neformální setkání, určitá reprezentace Univerzity Karlovy na řadě veřejných akcích, tak i samostatné aktivity směřující za budováním společné identity.

Ke konkrétním aktivitám viz sekce AKTIVITY.


Struktura SUUK

SUUK je tvořena spolky působícími napříč Univerzitou Karlovou. Jejich charakter je různý, jedná se o formální i neformální spolky, o spolky různé velikosti i zaměření, o spolky celofakultní, nadfakultní, oborové i zájmové. Každý členský spolek je podle současných Stanov zastupován jedním Delegátem a všichni Delegáti dohromady tvoří nejvyšší orgán SUUK, kterým je Sněm. Sněm by se měl setkávat minimálně třikrát do roka. V květnu nebo červnu, kdy se koná Sněm, na jehož programu jsou voleny orgány na následující správní rok (správní rok trvá vždy od 1. 7. daného roku do 30. 6. následujícího roku); dále Sněm říjnový, který by měl schvalovat Výroční zprávu SUUK a rozpočet na zimní semestr a Sněm únorový, který by měl schvalovat rozpočet na letní semestr. Sněm je usnášení schopný za přítomnosti nadpoloviční většiny všech Delegátů.

V čele SUUK stojí Předseda a Místopředseda, oba dva jsou samostatně jednajícími statutárními orgány s tím, že se má za to, že Místopředseda svoje kroky, kterými Předsedu zastupuje, předem konzultuje s Předsedou, pokud je to možné. Předseda i Místopředseda jsou voleni samostatně.

Sněm společně s nimi volí pět Radních, kteří dohromady s Předsedou a Místopředsedou tvoří Radu, tj. výkonný orgán SUUK. Rozdělení konkrétních agend záleží na vnitřním rozdělení v Radě, zpravidla jsou Radním přidělovány následující agendy: tajemník, hospodář, PR, projekty a komunikace se spolky.

Kontrolním orgánem SUUK je pětičlenná Kontrolní komise. Tři Komisaři jsou voleni přímo Sněmem, dva členy Komise po konzultaci s Akademickým senátem UK jmenuje rektor UK. Předsedu Komise si volí sami Komisaři ze svého středu.

Pro určité konkrétní účely může SUUK zřizovat tzv. pracovní skupiny, ve kterých musí být vždy zastoupen alespoň jeden člen Rady a jeden člen Komise; do jejich činnosti se zpravidla zapojují zástupci spolkových členů. Přihlásit se do nich nicméně může kterýkoli student UK. Stanoviska pracovních skupin jsou nezbytnými podklady pro rozhodování Sněmu ve věcech, k jejichž projednání byly pracovní skupiny zřízeny.

Složení Rady a Kontrolní komise naleznete ZDE.